Badania Spektrum Autyzmu

BADANIE TESTOWE ADOS-2 - Spektrum Autyzmu

dzieci i dorośli

Diagnostyka ta jest przeprowadzana w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Warunkiem przystąpienia do badania jest ukończenie przez pacjenta 12 miesiąca życia oraz opanowanie umiejętności chodzenia. Podczas badania diagnosta proponuje dziecku/dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności i tematów rozmowy. Badania ADOS przeprowadzamy także u młodzieży i u dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących, jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. ADOS nie jest traktowany jako jedyne źródło informacji w diagnozowaniu. Podstawą przeprowadzenia diagnozy pozostaje zespół specjalistów, którzy konsultują się ze sobą.

W ADOS-2 nie oceniamy ogólnego rozwoju w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), natomiast oceniamy objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikację oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. ADOS uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM. ADOS-2 dostarcza informacji o mocnych i słabszych stronach osoby ze spektrum autyzmu, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć potrzeby danej osoby. Badanie może być powtarzane po 6 miesiącach lub po roku, żeby ocenić zmiany w zakresie sfer, w których występują objawy autyzmu.

Procedura badawcza:

Celem postępowania diagnostycznego podczas diagnozowania jest potwierdzenie bądź wykluczenie u osoby badanej zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeśli podczas realizacji procesu badawczego zostaną zauważone jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, tj. z zakresu zdrowia psychicznego, zdrowotnego czy rozwojowego, opiekunowie prawni lub rodzice czy sama osoba diagnozowana zostają poinstruowani jak należy dalej  postępować. Proces diagnostyczny ma na celu postawienie rzetelnej diagnozy, w której biorą udział doświadczeni specjaliści.

I ETAP

Pierwszym etapem diagnozy jest wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, którą następnie należy odesłać drogą elektroniczną. Czas wypełniania ankiety jest zaplanowany na 60 minut.

II ETAP

Drugim etapem diagnozy jest rozmowa online (np. Skype, rozmowa telefoniczna), której celem jest zebranie informacji dotyczących rozwoju pacjenta, obserwowanych mocnych stron, trudności związanych z funkcjonowaniem. Czas realizacji wywiadu jest zaplanowany na  120 minut. 

III ETAP

Trzecim etapem diagnozy jest przeprowadzenie obserwacji przez dwóch specjalistów z wykorzystaniem protokołu ADOS-2. W szczególnych przypadkach, gdy taka obserwacja nie jest możliwa opracowany i zrealizowany zostanie zestaw prób umożliwiający obserwację i ocenę pacjenta w wielu zakresach rozwojowych pod kątem ASD. Czas realizacji przeprowadzenia obserwacji jest zaplanowany na 60 minut.

IV ETAP

Czwartym etapem diagnozy jest kolejne spotkanie z udziałem specjalistów, na które składa się między innymi obserwacja badanego w interakcji z rodzicem czy osobą najbliższą, jak i specjalisty z pacjentem.  Badanie zaplanowane jest na 60 minut.

V ETAP

Piątym etapem diagnozy jest omówienie pierwszej obserwacji w oparciu o protokół ADOS-2, bądź innego zestawu prób oraz rozmowa podsumowująca cały proces. Czas przeznaczony na omówienie procesu badawczego zaplanowany jest na 60 minut.

Ważne informacje:

Rodzice/opiekunowie/badani zobowiązani są do dostarczenia: kserokopii aktualnych wyników badań zdrowia dziecka, wcześniejszych wyników badań EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania słuchu, wypisów ze szpitala (jeśli osoba była hospitalizowana), aktualnej opinii z placówki, w której przebywa badany (żłobek, przedszkole, szkoła, praca), opinii z innych miejsc, do których uczęszcza na zajęcia, opinii psychologicznych. Dokumenty te powinny być przekazane wraz z ankietą.

Rodzice/opiekunowie/badani są zobowiązani do wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania z zapisem wideo, nagranie to jest analizowane przez zespół diagnostyczny i usuwane ze zbiorów gabinetów zaraz po ukończeniu procesu.

Po zakończeniu procesu diagnostycznego badany otrzymuje zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem oraz opinię z opisem funkcjonowania w trakcie diagnozy i uzasadnieniem postawionego rozpoznania wraz ze wstępnymi wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy. Czas oczekiwania na zaświadczenie lekarskie oraz opinię wynosi 3-4 tygodnie od ostatniego spotkania z diagnostami.

Jeśli przeprowadzenie obserwacji zgodnie z protokołem ADOS-2 byłoby niemożliwe, wówczas obserwacja zostanie przeprowadzona w oparciu o specjalnie opracowany zestaw prób umożliwiających obserwację i ocenę badanego w różnych obszarach rozwojowych, jednak głównie pod kątem ASD.

Koszt pełnego procesu diagnostycznego wynosi 2000 zł.

Trudności związane z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera dotykają bardzo wielu, a nawet wszystkich sfer życia pacjenta. Często występujące u pacjenta objawy nie są w pełni jasne i widoczne dla diagnosty w specyficznych warunkach badania gabinetowego. Zdarza się, że w indywidualnym kontakcie z osobami dorosłymi – w tym przypadku ze specjalistami -nie ma możliwości  zaobserwowania, w jaki sposób pacjent funkcjonuje w relacjach z rówieśnikami/ osobami w podobnym wieku. Jeśli taka sytuacja ma miejsce i specjalista uzna za konieczne zaobserwowanie badanego w grupie, istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych obserwacji funkcjonowania badanego w zorganizowanych zajęciach prowadzonych przez specjalistów, z udziałem rówieśników pacjenta. Obserwacje takie prowadzone są w grupach maksymalnie czteroosobowych, w których dzieci dobierane są pod kątem wieku oraz poziomu funkcjonowania. Zajęcia te prowadzone są przez osoby doświadczone zarówno w pracy terapeutycznej, jak i w diagnozie spektrum autyzmu.